Komunikat / Announcement

Organizator wyklucza możliwość udziału w imprezie zawodników z Rosji i Białorusi. / The organizer excludes all riders from Russia and Belarus.

W związku z napaścią zbrojną Rosji i Białorusi przeciwko wolnej i suwerennej Ukrainie, jako wyraz solidarności oraz wielkiego szacunku dla bohaterskiej postawy społeczeństwa ukraińskiego, Organizator wyklucza możliwość udziału w imprezie obywateli państw-agresorów. Osoby takie zostaną usunięte z listy startowej i nie mogą wziąć udziału w rywalizacji.

Due to Russian and Belarusian military invasion against a free and sovereign Ukraine, as an expression of solidarity and great respect for the heroic attitude of Ukrainian society, the Organizer excludes the possibility of citizens of the aggressor countries from participating in the event. Such persons will be removed from the starting list and cannot take part in the competition.

© made with 💚 by greenART